ⓘ Uniwersytet Morski w Gdyni, dawniej Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni – polska uczelnia morska w Gdyni. Uczelnia kształci wysoko kwalifikowa ..

                                     

ⓘ Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni, dawniej Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni – polska uczelnia morska w Gdyni.

Uczelnia kształci wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Obecnie Uniwersytet kształci w przewadze na kierunkach i specjalnościach typowo lądowych.

                                     

1. Historia

Uczelnia powstała w 1920 roku jako wyższy zakład naukowy – Szkoła Morska w Tczewie z dwoma wydziałami – Nawigacyjnym i Mechanicznym. Absolwenci mieli uprawnienia, jakie dawały studia wyższe. Ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką zajęcia dydaktyczne zainaugurowano dopiero 8 grudnia dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły. W roku 1921 podniesiono banderę na pierwszej jednostce szkolnej STS Lwów.

W 1930 szkołę przeniesiono do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków przy ul. Morskiej i zmieniono jej nazwę na Państwowa Szkoła Morska. W tym samym roku Lwów został wymieniony na nowy szkolny żaglowiec – Dar Pomorza. 3 grudnia 1930 szkoła została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi "za wyjątkowe zasługi na polu rozwoju marynarki handlowej”. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej.

W czasie wojny szkoła prowadziła działalność w Anglii, w Southampton i Londynie.

Po wojnie wróciła do dawnej siedziby, jako szkoła średnia. W roku 1949 Wydział Nawigacyjny przeniesiono z Gdyni do Szczecina, tworząc tam Państwową Szkołę Morską w Szczecinie. W roku 1951 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w 5-letnie Technikum Morskie Mechaniczne i rozpoczęto przyjmowanie kandydatów z ukończoną szkołą podstawową 7 klas. Eksperyment ten nie zdał egzaminu, w 1954 Wydział Nawigacyjny przeniesiono na powrót do Gdyni do modernistycznego budynku Domu Żeglarza Polskiego wybudowanego w 1937 roku przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II 3 i zmieniono nazwę szkoły na Szkoła Morska. W 1954 roku na Wydziale Mechanicznym powołano klasę elektryków. W 1958 roku szkoła została przekształcona na pomaturalną szkołę techniczną z trzema wydziałami: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym, wracając do nazwy Państwowa Szkoła Morska.

Decyzją władz państwowych w latach 1967–1968 włączono w skład Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, ujednolicono strukturę obu szkół na wydziałową, taką jaka była w PSM, przeprowadzono odpowiednie działania w zakresie dostosowania kwalifikacji kadry wykładowców do wymogów prawnych obowiązujących w szkolnictwie wyższym i zatrudniono odpowiednio liczną kadrę o wyższych kwalifikacjach naukowych. W roku 1968 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Jako Wyższa Szkoła Morska WSM w Gdyni uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 października 1969 roku. W momencie przekształcenia PSM w WSM utworzono nieistniejący w okresie powojennym Wydział Administracyjny. W roku 1969 WSM dysponowała flotą statków szkolnych składającą się z 4 jednostek – s/v Daru Pomorza, m/s Horyzont, m/s Zenit i s/s Jan Turlejski, a od 1974 roku również statkiem szkolno-towarowym m/s Antoni Garnuszewski. W 1982 roku, na miejsce wycofanego z eksploatacji s/v Daru Pomorza do eksploatacji wszedł żaglowiec Dar Młodzieży, a w 2000 roku – statek szkoleniowo-badawczy MS Horyzont II.

                                     

1.1. Historia Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni kształciła studentów z założeniem, że będą to wyłącznie załogi pływające i przyszli oficerowie PMH oraz studentów zagranicznych. Studia odbywały się na czterech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym i Administracyjnym specjalność Intendentura Okrętowa, przy czym Wydział Elektryczny kształcił studentów na dwóch, znacznie różniących się od siebie kierunkach: Elektrotechnika Okrętowa specjalność działu maszynowego statku i Radiokomunikacja Morska dział pokładowy. Od roku 1977 absolwentom studiów dziennych nadawano stopnie magisterskie. Absolwenci Wydziału Administracyjnego otrzymywali dyplom magistra, pozostali absolwenci dyplomy magistra inżyniera. W okresie trzech pierwszych lat studenci odbywali jednocześnie zasadniczą służbę wojskową, w formie studium, znacznie różniącego się od wojskowego szkolenia studentów uczelni lądowych, z programem zajęć także polowych, część z nich na terenach treningowych Marynarki Wojennej. Uczelnia pozyskała cztery Domy Studenta. Trzy z nich – własność WSM – oddano do użytku jako nowe, wiosną i latem 1977 i korzystali z nich studenci lat II, III, IV i V przez wszystkie miesiące roku. Były to 11-piętrowe, typowe, wielkopłytowe bloki mieszkalne, w równej liczbie wyposażone w mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, wybudowane przy ul. Beniowskiego w Gdyni, w sąsiedztwie ściany lasu i w pobliżu gmachu głównego uczelni, z ówcześnie najlepszą w Gdyni panoramą zespołu portów i stoczni, Oksywia i Zatoki Gdańskiej, po Półwysep Helski i miasto Hel, a od zachodu na lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Czwartym akademikiem był dom wypoczynkowy, przy ul. Sędzickiego, u stóp Kamiennej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie ówczesnej siedziby i plenerów Muzeum Marynarki Wojennej i plaży miejskiej. Poza okresem letnim użyczany Wyższej Szkole Morskiej przez przedsiębiorstwo Polskie Linie Oceaniczne służył za akademik dla studentów I roku wszystkich wydziałów. Studiujące dziewczęta i małżeństwa studenckie, od roku 1982 także studenckie małżeństwa z dziećmi, przez cały okres studiów kwaterowano w akademikach przy ul. Beniowskiego. Młoda kadra naukowa korzystała z hotelu asystenckiego – pawilonu na terenie zespołu gmachu głównego uczelni. Oddanie do użytku zespołu akademików przy Beniowskiego umożliwiło zwolnienie na cele dydaktyczne skrajnie już przetłoczonych studenckich pomieszczeń mieszkalnych prawego skrzydła gmachu głównego. Przeniesiono tam Wydział Elektryczny. Z drugiego ze skrzydeł bocznych skorzystał Wydział Mechaniczny, gdy wydziały Nawigacyjny i Administracji zajmowały gmach przy Skwerze Kościuszki. Część środkową gmachu głównego zajęły rektorat i jednostki studia międzywydziałowe. Na przełomie lat 70. i 80. gmach główny podwyższono o kolejne piętro. Równolegle zmaterializowano projekt budowy żaglowca szkolnego Dar Młodzież i przygotowano budowę hali sportowej, dokończoną nieco później. W roku 1980 z rozmachem zorganizowano obchody 50. rocznicy przeniesienia Szkoły Morskiej z Tczewa do Gdyni, organizując przy tej okazji światowy zjazd absolwentów, w tym pierwszy i obiektywnie ostatni możliwy światowy zjazd uczniów Szkoły Morskiej w Tczewie. W owym okresie, znacznego wzrostu bazy i przemiany specyficznej szkoły pomaturalnej w wyższą uczelnię techniczną, jej rektorem był J.M. prof. dr hab. kpt. ż.w. Daniel Duda. Ulica Morska nosiła ówcześnie nazwę Czerwonych Kosynierów.

                                     

1.2. Historia Akademia Morska w Gdyni

W 2001 uczelnia otrzymała status akademii i nazwę Akademia Morska w Gdyni. Rektorami od tego czasu byli Piotr Przybyłowski do 2002, Józef Andrzej Lisowski 2002–2008, Romuald Cwilewicz 2008–2012, Piotr Jędrzejowicz 2012–2016, Janusz Zarębski od 2016.

Do 2009 roku studenci odbywali obowiązkowe, trwające 4 semestry wcześniej, w WSM było to 6 semestrów szkolenie wojskowe, składając przysięgę wojskową i otrzymując w jego trakcie niższe stopnie wojskowe, zwykle marynarza, starszego marynarza i mata oraz nosząc tytuł podchorążego. Szkolenie wojskowe kończył egzamin oficerski, potwierdzany świadectwem. Obecnie Studium Wojskowe wycofano z programu nauczania.

                                     

1.3. Historia Uniwersytet Morski w Gdyni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 Akademia Morska w Gdyni z dniem 1 września 2018 przyjęła nazwę Uniwersytet Morski w Gdyni.

21 maja 2020 rektorem uczelni został prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

                                     

2. Podstawowe statystyki

Według stanu na 1 października 2005 roku w Akademii Morskiej zatrudnionych jest 390 nauczycieli akademickich, z których 71 posiada dyplomy morskie. Na uczelni jest zatrudnionych 79 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz 125 adiunktów.

                                     

3. Program dydaktyczny

Uniwersytet kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym, których w roku akademickim 2004/2005 było ponad 8000.

Absolwenci uczelni otrzymują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Na podstawie dyplomu ukończenia uniwersytetu wcześniej akademii absolwenci specjalności morskich mają prawo ubiegać się w Urzędach Morskich o wydanie dyplomów np. oficera wachtowego, mechanika wachtowego itd.

Uniwersytet Morski w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • Wydział Elektryczny
 • doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki
 • doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
 • doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
 • Wydział Mechaniczny
 • doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
 • doktor nauk technicznych w zakresie transportu
 • Wydział Nawigacyjny
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Szkoła jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU.                                     

4. Wydziały

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na dziewięciu kierunkach prowadzonych na czterech wydziałach.

 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • Towaroznawstwo
 • Innowacyjna gospodarka
 • Wydział Mechaniczny
 • Mechanika i Budowa maszyn
 • Wydział Elektryczny
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Technologie kosmiczne i satelitarne
 • Elektrotechnika
 • Transport
 • Nawigacja
 • Wydział Nawigacyjny
                                     

5. Statki szkolne

aktualne

 • r/v Horyzont II, motorowy statek badawczo-szkoleniowy; od 27 IV 2000 r.
 • st/s Dar Młodzieży, żaglowiec; od 4 VII 1982

byłe

 • st/s Dar Pomorza, fregata szkoleniowa
 • m/v Horyzont, statek szkolny Państwowej PSM i Wyższej WSM Szkoły Morskiej w Gdyni; 1964–1999)
 • st/s STS Lwów, żaglowiec szkoleniowy
 • m/s Antoni Garnuszewski, statek szkolno-towarowy
 • s/s Jan Turlejski, statek szkolny, do roku 1968 Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego
 • m/v Zenit, statek szkolny Państwowej PSM i Wyższej WSM Szkoły Morskiej w Gdyni 1964–1999?

Użytkownicy również szukali:

akademia morska gdynia rekrutacja, umg rekrutacja, uniwersytet morski gdynia progi punktowe, uniwersytet morski irk, uniwersytet morski logowanie, uniwersytet morski w gdyni - kierunki, Morski, morski, Uniwersytet, uniwersytet, gdynia, rekrutacja, morska, akademia, akademia morska, Gdyni, umg rekrutacja, uniwersytet morski irk, uniwersytet morski logowanie, kierunki, gdyni, opinie, progi, punktowe, logowanie, Uniwersytet Morski w Gdyni, uniwersytet morski gdynia opinie, uniwersytet morski gdynia progi punktowe, akademia morska gdynia rekrutacja, uniwersytet morski w gdyni - kierunki, uniwersytet morski w gdyni,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Uniwersytet morski logowanie.

Zakup bluz z logiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Grupa S Sp. z o.o. i jej partnerzy używają plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji m.in. usług statystycznych i reklamowych​. Uniwersytet morski gdynia opinie. Lokalizacja Uniwersytet Morski w Gdyni duża mapa. Ewakuacja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Znaleziono moździerzowe pociski. 2019 12 19 9:30 PT. Udostępnij. Wypadek Autor: ESKA. Uniwersytet morski gdynia progi punktowe. UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI 69 TYM CZŁONKIEM PACTT. W Uniwersytecie Morskim w Gdyni, 14 czerwca 2019 r., odbyło się wręczenie kart powołania studentom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Akademia morska.

Uniwersytet morski w gdyni artykuły Głos Szczeciński. Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników. UNIWERSYTET MORSKI w Gdyni 9 kierunków studiów rekrutacja. Witamy na platformie zakupowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Uniwersytet Morski w Gdyni Live more. Pomerania. Portal środowiska akademickiego i naukowego. Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 100 lecie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Szkolnictwa. Uniwersytet Morski w Gdyni. Dane kontaktowe. Adres: 81 225 Gdynia, Morska 81​ 87.


100 lecie Uniwersytetu Morskiego TVP Gdansk.

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI. O UCZELNI Uczelnie Gdynia Uniwersytet Morski w Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni wcześniej Akademia Morska w. UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, telefon, krs, adres, nip, regon. Uniwersytet Morski w Gdyni ma 100 lat. Najstarsza polska uczelnia morska świętowała wielki jubileusz. W murach szkoły przez lata wykształcono. Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot: Uniwersytet Morski w Gdyni Art Projekt K&M Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu hali sportowej na działkach nr 883, 885, obręb 0015.

Hala sportowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Baza inwestycji.

Uniwersytet Morski w Gdyni Wydział Mechaniczny WM PL EN Wyszukiwanie. Dla studentów menu. O Wydziale O Wydziale Misja i cele strategiczne. Nowa przestrzeń zmieni oblicze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Teren przed głównym budynkiem oraz kampus Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej zmieni się nie do poznania. Zmieni się. Uniwersytet Morski Nieruchomości. Tomasz Tarasiuk, wykładowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, znaleźli się na prestiżowej liście najbardziej cenionych naukowców na świecie, opracowanej.


Uniwersytet Morski rozpoczął nowy rok akademicki Gdynia.

GDYNIA MORSKA. UNIWERSYTET MORSKI Budynek C Punkt Ksero, Pracownia Lasera oraz Pracownia Graficzna ul. Morska 81 87 81 225 Gdynia tel​. Uniwersytet Morski w Gdyni Technikum Nr 1 w Rzeszowie. Teren przed budynkiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zyska nowy reprezentacyjny plac. Ponadto modernizacji zostanie poddany także.

Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Pomorski Urząd.

Uniwersytet Morski w Gdyni obchodzi 100 lat działalności. W świętowaniu okrągłego jubileuszu wziął udział minister gospodarki morskiej i. Uniwersytet Morski w Gdyni BIP. LINIA ZWYKŁA, ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI KIERUNEK: Cisowa Sibeliusa PRZYSTANEK: Uniwersytet Morski 02. Odjazdy od poniedziałku. Punkt ksero Gdynia Centrum Graficzne GRYF Uniwersytet Morski. Morska 81 87 81 225 gdynia. NIP: REGON: Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Poczta: gdynia telefon: 558 63 77. Uniwersytet Morski w Gdyni świętował 100 lat polskiego szkolnictwa. Kategoria grupuje biogramy wykładowców Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Państwowej Szkoły. Uniwersytet Morski Gdynia artykuły Głos Pomorza. Uniwersytet Morski w Gdyni. Prev. 1of3. Next. Przebudowa modernistycznego, zabytkowego zespołu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Budynki A,B,C,H –.


Uniwersytet Morski w Gdyni ma 100 lat.pl.

Szczegóły zamawiającego. Uniwersytet Morski w Gdyni. Ulica, numer: ul. Morska 81 87. Kod pocztowy: 81 225. Miejscowość: Gdynia. Telefon: 58 55 86 421. Uniwersytet Morski Gdynia artykuły Gdynia Nasze Miasto. 8 grudnia mija 100 lat działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Na przestrzeni wieku zmieniała się nazwa i lokalizacja, ale jedna rzecz. Profil Nabywcy Uniwersytet Morski w Gdyni Platforma Zakupowa. Skorzystaj z bazy noclegowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 3 akademiki. W ofercie mamy pokoje gościnne z własnymi łazienkami oraz kompleksy ze. Praca Uniwersytet Morski w Gdyni opinie oferty pracy. Stylowa aranżacja terenu przed głównym budynkiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej to prezent z okazji stulecia. Kategoria:Wykładowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pedia. To za sprawą awansu Akademii Morskiej w Gdyni, która przekształci się w Uniwersytet Morski w Gdyni. Uroczyste obchody z okazji nadania nazwy odbędą się 5. Uczelnie Uniwersytet Morski w Gdyni Uczelnie Szkoły wyższe w. To za sprawą awansu Akademii Morskiej w Gdyni, która przekształci się w Uniwersytet Morski w Gdyni. Uroczyste obchody z okazji nadania.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →