ⓘ Uniwersytet Łódzki – polska uczelnia utworzona dekretem z 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Insty ..

                                     

ⓘ Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki – polska uczelnia utworzona dekretem z 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times, natomiast w 2013 roku w rankingu brytyjskiego tygodnika "Times Higher Education” zajął 100. miejsce w rankingu stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących.

                                     

1. Historia

Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami uczelni byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

Uniwersytet Łódzki został powołany do życia dekretem z dnia 24 maja 1945 z datą obowiązywania od 11 czerwca 1946. W momencie powstania uniwersytet liczył trzy wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy oraz prawno-ekonomiczny. W roku akademickim 1945/1946 w jego skład wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12.7% ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Wraz z uniwersytetem powstała studencka organizacja samopomocowa pn. Bratnia Pomoc Studentów Uniw. Łódzkiego, której kuratorem z ramienia rektora był prof. Borys Łapicki.

Z czasem uniwersytet rozwijał się i powstawały nowe wydziały. 24 października 1949 roku, rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów, powstał system akademii medycznych w wielu miastach polskich, w tym Akademia Medyczna w Łodzi wydzielona z UŁ dziś Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W 1956 do struktur organizacyjnych UŁ włączono powołaną w 1946 Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach, przemianowaną w 1947 na PWSP w Łodzi. Uczelnia ta została przeniesiona decyzją władz państwa w 1947 z Katowic do Łodzi. WSP w Katowicach ponownie utworzono w 1950 była ona protoplastą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1961 włączono do UŁ Wyższą Szkołę Ekonomiczną. To ostatnie wydarzenie doprowadziło do utworzenia Wydziału Ekonomicznego, który powstał także z części kadry będącej do tej pory pracownikami naukowymi Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Wkrótce po tych wydarzeniach, w 1964, utworzony został Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

W 1981 roku tutaj miał miejsce strajk studentów, który doprowadził do zmian w funkcjonowaniu szkół wyższych oraz rejestracji NZS.

Dalszy rozwój Uniwersytetu Łódzkiego nastąpił w okresie po zmianach ustrojowych w Polsce. W 1991 przyłączono do UŁ, będący do tej pory pod zarządem AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu. Instytut ten wszedł do struktur organizacyjnych nowo powstałego wówczas Wydziału Nauk o Wychowaniu. Trzy lata później, w 1994, powołano do istnienia Wydział Zarządzania UŁ. Rok 1996 zaś to powołanie do istnienia Wydziału Matematyki oraz Wydziału Fizyki i Chemii. Powstały one w ramach wyodrębnienia się różnych katedr z innych wydziałów UŁ.

Już w 1994 zaczął funkcjonować Instytut Studiów Międzynarodowych, który w 2000 przekształcony został w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

W roku 2001 wyodrębniono z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dwa nowe wydziały, tj. Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Wraz z rozwojem uczelni zaczęły powstawać także zamiejscowe ośrodki dydaktyczne UŁ. Obecnie działa ich pięć: w Kutnie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz w Skierniewicach. Od 1998 roku w Tomaszowie Mazowieckim działa filia UŁ.

Uniwersytet posiada m.in. budynek dawnej Szkoły Zgromadzenia Kupców przy ul. Narutowicza 68 wcześniej siedziba Wydziału Chemii, obecnie rektorat.

                                     

2. Wydziały

 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Wydział Chemii
 • Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Nauk Geograficznych
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ich słuchacze – pod kierunkiem opiekunów naukowych – studiują w trybie indywidualnym, mogąc wybierać kierunek, m.in. biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2003/2004 studiowało ponad 41 tys. osób. Uczelnia zatrudnia 2205 pracowników naukowych.

Uniwersytet Łódzki prowadzi w szerokim zakresie studia doktoranckie, na których studiuje około 860 osób.

W Uniwersytecie Łódzkim można uzyskać podwójne dyplomy z zakresu zarządzania umowa z Uniwersytetem Lyon III, translatoryki umowa z Uniwersytetem Strasbourg II, komputerowego językoznawstwa angielskiego umowa z Uniwersytetem w Lancaster oraz dyplom MBA University of Maryland. Uczelnia uczestniczy również w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

W uczelni tworzone są od kilku lat wyodrębnione ośrodki naukowo-badawcze, jak Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance française oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

W Uniwersytecie Łódzkim znajduje się najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w którym aktualnie studiuje ponad 290 studentów obcokrajowców.

Biblioteka Uniwersytecka BUŁ jest jedną z największych bibliotek w Polsce, a największą w Łodzi i posiada około 3 milionów woluminów.

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o współpracy z 84 wyższymi uczelniami w 25 krajach. Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego biorą udział w wielu programach międzynarodowych, m.in.: Socrates-Erasmus, TEMPUS, Inco-Copernicus, ACE, Jean Monnet, CEEPUS. Uniwersytet Łódzki jest zbiorowym członkiem organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Association of European Schools of Planning AESOP, Alliance of Universities for Democracy, działa także w ramach sieci El Grupo Compostela de Universidades.

Uniwersytet Łódzki posiada Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych.

Uniwersytet Łódzki użytkuje 82 budynki dydaktyczno-administracyjne o powierzchni blisko 174 tys. m², w tym 6 stacji naukowo-badawczych działających poza terenem Łodzi oraz 11 domów studenckich z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 300 miejsc w 2 hotelach asystenckich.

Od 2015 roku uczelnia otworzyła wirtualny Klub Absolwenta UŁ, w ramach którego absolwenci mogą utrzymywać kontakt z uczelnią i innymi absolwentami. Od marca 2015 roku wdrażany jest również projekt "Karty Absolwenta UŁ” o której wydanie może ubiegać się każdy, kto uzyskał dyplom ukończenia studiów na Uniwersytecie Łódzkim, a która daje szereg korzyści i przywilejów na uczelni np. możliwość korzystania z basenu, czy wypożyczania książek w BUŁ i u partnerów zewnętrznych. Od 2014 roku uczelnia prowadzi też program "Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, który skupia wokół uczelni jej najwybitniejszych absolwentów. Jednym z działań jest projekt mentorski, w ramach którego studenci UŁ mogą korzystać z indywidualnego wsparcia absolwentów VIP.

                                     

3. Osiągnięcia

 • UŁ zajął 100. miejsce w rankingu stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących, w tym 4. miejsce w Polsce. Ranking opracował brytyjski tygodnik "Times Higher Education”.
 • 2013
 • Studenci Wydziału Fizyki UŁ zdobyli I miejsce w ogólnopolskim konkursie HTC Tomorrow Talks.
 • UŁ, jako jedna z pięciu uczelni w kraju, został uhonorowany tytułem Dobra Uczelnia – Dobra Praca.
 • Student UŁ Paweł Rogaliński wygrał I nagrodę w konkursie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim pn. EPL rozmawia ze studentami.
 • UŁ uzyskał 91 pozycję w rankingu GreenMetric na najbardziej ekologiczne uczelnie na świecie.
 • 2012
 • 2011
 • W rankingu magazynu Perspektywy na najlepsze uczelnie akademickie UŁ osiągnął 6 pozycję w Polsce.
 • 2007 – UŁ znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
 • 2006 – uczelnia znalazła się na 501 miejscu w światowym rankingu TopUniversities.com.


                                     

4. Poprawa bazy dydaktycznej

Od kilku lat, wraz z rozwojem uczelni w kwestii wzrostu liczby studentów i wykładowców, odbywa się również rozwój bazy dydaktycznej, który ma na celu poprawę warunków pracy i studiowania na UŁ. Do tej pory wyremontowane zostały, istniejące co najmniej kilkadziesiąt lat, budynki wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Banacha, Ekonomiczno-Socjologicznego przy ul. POW, Filozoficzno-Historycznego przy ul. Kamińskiego, Matematyki i Informatyki przy ul. Matejki, Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej, Prawa i Administracji przy ul. Składowej. Znajdujące się między ul. Kopcińskiego i Narutowicza budynki pofabryczne poddano rewitalizacji i dostosowano dla potrzeb Wydziału Nauk Geograficznych. Obecnie odbywa się remont gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej przy ul. Pomorskiej. Ponadto w ostatnich latach stanęły zupełnie nowe budynki: Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki, Aula Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ul. Rewolucji 1905 r., nowa część Wydziału Filozoficzno-Historycznego – Instytutu Historii przy ul. Kamińskiego, nowa część biblioteki uniwersyteckiej przy ul. Matejki. Prócz tego kilka lat temu dobiegły końca inwestycje w postaci nowych budynków Wydziału Prawa i Administracji nowoczesna aula i biblioteka. Ponadto w latach 2007–2008 powstał nowy budynek tego wydziału, który ma stać się najbardziej reprezentacyjnym obiektem uczelni. Jego cechą charakterystyczną jest specyficzny kształt.

Ukończona została budowa kolejnego obiektu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – pawilonu Biologii Molekularnej przy zbiegu ulic Pomorskiej i Matejki. Zakończony został także remont budynku byłego technikum chemicznego przy ul. Tamka 12, gdzie obecnie mieści się większa część Wydziału Chemii. Oddano do użytku nowy gmach Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej. W sierpniu 2011 r. ukończone zostały prace remontowe w starym pofabrycznym budynku przy ul. Pomorskiej nieopodal Lumumbowa. W budynku swoją siedzibę znalazło powstałe w 2009 roku liceum uniwersyteckie. W grudniu 2011 oddano do użytku Stację Terenową Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Spale.

Poprawiono też warunki uczelni dla uprawiania sportu i rekreacji. Przy ul. Styrskiej funkcjonuje obecnie centrum sportowe.

Poza obiektami dydaktycznymi uczelnia w ostatnich latach sukcesywnie podejmowała się remontów swoich akademików.

                                     

5. Zabytki

Obecnie, w wyniku prowadzonej od lat poprawy bazy dydaktycznej, Uniwersytet Łódzki wyremontował lub sprzedał wiele starych budynków, zastępując je nowo wybudowanymi. Mimo to uczelnia ma w swoim posiadaniu reprezentacyjne zabytki. Jest to m.in. Pałac Alfreda Biedermanna w Łodzi wybudowany w latach 1910–1912, usytuowany w parku u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej. Pałac stylem nawiązuje do siedemnastowiecznego pałacu francuskiego. Trzykondygnacyjny budynek fasadą zwrócony jest do ulicy Franciszkańskiej, a jego dwa tarasy prowadzą do ogrodu. W najbardziej reprezentacyjnej części budynku mają miejsce oficjalne uroczystości uniwersyteckie. Uniwersytet posiada również budynek byłej Szkoły Zgromadzenia Kupców z 1907, w którym po remoncie, od 2015 mieści się rektorat.

                                     

6. Władze

Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
 • prorektor ds. kształcenia: prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • prorektor ds. ekonomicznych: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
 • prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Tomasz Cieślak
 • prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej: prof. dr hab. Paweł Starosta
 • rektor: prof. dr hab. Antoni Różalski


                                     

7. Poczet rektorów

 • Adam Szpunar 1956–1962
 • Józef Chałasiński 1949–1952
 • Witold Janowski 1968 – p.o.
 • Józef Stanisław Piątowski 1965–1968
 • Jan Szczepański 1952–1956
 • Stefan Hrabec 1962–1965
 • Tadeusz Kotarbiński 1945–1949
 • Jerzy Wróblewski 1981–1984
 • Michał Seweryński 1990–1996
 • Stanisław Liszewski 1996–2002
 • Andrzej Nadolski 1968–1969
 • Romuald Skowroński 1975–1981
 • Włodzimierz Nykiel 2008–2016
 • Janusz Górski 1972–1975
 • Zdzisław Skwarczyński 1969–1972
 • Antoni Różalski od 1 września 2016
 • Wiesław Puś 2002–2008
 • Leszek Wojtczak 1984–1990
                                     

8. Poczet prorektorów

 • Romuald Skowroński 1972–1975
 • Romuald Bartnik 1990–1993
 • Krystyna Kotełko 1969–1972
 • Bazyli Bończak 1979–1981
 • Tadeusz Krzemiński1975–1981
 • Leszko Miastkowski 1968–1972
 • Jerzy Wróblewski 1965–1968
 • Witold Hahn 1968–1972
 • Eugeniusz Wilczkowski 1947–1949
 • Hieronim Urban 1956–1959
 • Bernard Zabłocki 1951–1965
 • Stefan Hrabec 1959–1962
 • Andrzej Nadolski 1965–1968
 • Jerzy Jakubowski 1949
 • Halina Mortimer-Szymczak 1978–1981
 • Edward Rosset 1961–1965
 • Marian Grotowski 1946–1947
 • Józef Stanisław Piątowski 1962–1965
 • Józef Litwin 1950–1955
 • Witold Janowski 1965–1968
 • Witold Śmiech 1972–1975
 • Adam Szpunar 1955–1956
 • Karol Dejna 1956–1959
 • Zdzisław Skwarczyński 1968–1969
 • Aleksander Zawadzki p.o. październik 1960 – lipiec 1961
 • Cezary Józefiak p.o. 1975
 • Janusz Tylman 1975–1981
 • Władysław Welfe 1972–1978

Źródło.                                     

9. Doktoraty honoris causa naukowców UŁ

 • prof. dr Jolanta Kulpińska – socjologia: dr h.c. Uniwersytetu w Tampere 1985.
 • prof. dr Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – prawo: dr h.c. Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu 2003.
 • prof. dr Zygmunt Charzyński – matematyka: dr h.c. Politechniki Łódzkiej 1985.
 • prof. dr Leszek Wojtczak – fizyka: dr h.c. Uniwersytetu w Yorku 1989, dr h.c. Uniwersytetu Claude Bernard Lyon I 1991.
 • prof. dr Maria Olszewska – biologia: dr h.c. Akademii Medycznej w Łodzi 1999.
 • prof. dr Michał Seweryński – prawo: dr h.c. Uniwersytetu Lyon III 1997.
 • prof. dr Adam Szpunar – prawo: dr h.c. Uniwersytetu Warszawskiego 1999.
 • prof. dr Wacław Szubert – prawo: dr h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego 1980, dr h.c. Uniwersytetu w Bordeaux 1983, dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1987;
 • prof. dr Jan Szczepański – socjologia: dr h.c. Uniwersytetu w Brnie 1969, dr h.c. Uniwersytetu Warszawskiego 1973, dr h.c. Uniwersytetu Paryż I Pantheone-Sorbone 1980.
 • prof. dr Romuald Bartnik – chemia: dr h.c. Uniwersytetu Lyon I 1997;
 • prof. dr Cezary Kosikowski – prawo: dr h.c. Uniwersytetu im P. J. Safarika w Koszycach 1996.
 • prof. dr Jerzy Wróblewski – prawo: dr h.c. Uniwersytetu w Turku 1986, dr h.c. Uniwersytetu Kraju Basków 1988.
 • prof. dr Tadeusz Kotarbiński – filozofia: dr h.c. Uniwersytetu w Sofii, dr h.c. Uniwersytetu w Brukseli 1947, dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1964, dr h.c. Uniwersytetu we Florencji 1965, dr h.c. Uniwersytetu w Oksfordzie 1968, dr h.c. Uniwersytetu w Bratysławie 1969.
 • prof. dr Władysław Welfe – ekonometria: dr h.c. Uniwersytetu w Uppsali 1978, dr h.c. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1995, dr h.c. Uniwersytetu Lyon II 1997, dr h.c. Uniwersytetu Łódzkiego 2005.
 • prof. dr Alicja Jaruga – rachunkowość: dr h.c. Uniwersytetu Gdańskiego 1997.
 • prof. dr Jan Dylik – geografia: dr h.c. Uniwersytetu w Caen 1967, dr h.c. Uniwersytetu w Strasbourgu 1967.
 • prof. dr Jerzy Dietl – marketing: dr h.c. Uniwersytetu Lyon III 1997.
 • prof. dr Jerzy Wdowczyk – fizyka: dr h.c. Uniwersytetu w Durham 1985.

Źródło.

Użytkownicy również szukali:

uni lodz rekrutacja, uniwersytet łódzki - kierunki 2020, uniwersytet łódzki - kierunki studiów, uniwersytet łódzki logowanie, uniwersytet łódzki progi, uniwersytet łódzki studia w języku angielskim, uniwersytet łódzki wydział ekonomiczno - socjologiczny, dzki, Uniwersytet, uniwersytet, Uniwersytet dzki, kierunki, uni lodz rekrutacja, usos u, uniwersytet dzki progi, uniwersytet dzki logowanie, studiw, wydzia, ekonomiczno, socjologiczny, studia, jzyku, angielskim, lodz, rekrutacja, usos, progi, logowanie, uniwersytet dzki - kierunki, uniwersytet dzki studia w jzyku angielskim, uniwersytet dzki wydzia ekonomiczno - socjologiczny, uniwersytet dzki - kierunki studiw, uniwersytet dzki - kierunki 2020, uniwersytet łódzki, absolwenci uczelni według wydziałów. uniwersytet łódzki,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Uniwersytet łódzki wydział ekonomiczno - socjologiczny.

Uniwersytet Łódzki Study in Lodz. UNIWERSYTET ŁÓDZKI to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD sklasyfikowana jako: Edukacja 5 letnie studia magisterskie. Uni lodz rekrutacja. Uniwersytet Łódzki: Większość zajęć będzie prowadzona online. Uniwersytet Łódzki od jutra 11 marca zawiesza wszystkie zajęcia. Taką decyzję podjął rektor uczelni Antoni Różalski, ma ona związek z. Uniwersytet łódzki - kierunki 2020. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim. ID, Nazwa, Prowadzący, Data Zakończenia, Tryb, Rodzaj postępowania, Akcje. 400638, 94 ZP 2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla.

Uniwersytet łódzki studia w języku angielskim.

Uniwersytet Łódzki w Łodzi Uniwersytet na mapie Targeo. Wyłączone z normalnego użytkowania budynki Uniwersytetu Łódzkiego pełnią inne role w czasie epidemii koronawirusa. Znajdujący się w. Uniwersytet Łódzki. Uniwersytet Łódzki definicja, synonimy, przykłady użycia.


UNIWERSYTET ŁÓDZKI, telefon, krs, adres, nip, regon Bisnode.

Umowę podpisali prof. dr. hab. Maciej Kokoszka, dziekan Wydziału Filozoficzno ​Historycznego UŁ oraz Maciej Wilk, prezes Zarządu Głównego. Uniwersytet Łódzki 2 1 NCBR. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej ​BIP to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu. Strona główna Centrum Języków Obcych PROGRESS Szczecin. Na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90 136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy dotyczy także publikacji elektronicznych.

Uniwersytet Łódzki definicja, synonimy, przykłady użycia.

Awans w QS World University Rankings: EECA. Uniwersytet Łódzki kończy rok 2020 bardzo pozytywnym zestawieniem. Opublikowano właśnie ranking QS World. Uniwersytet Łódzki IRK MOST IRK. Uniwersytet Łódzki, Łódź. 35 tys. osób lubi to. Jesteśmy młodą, kreatywną uczelnią, która odważnie patrzy w przyszłość. Uczymy jak uwolnić umysł i. Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki. Praw i interesów członków ZNP. Razem jesteśmy silniejsi w negocjacjach o lepsze warunki pracy, podwyżki płac i zabezpieczenie socjalne Nas pracowników UŁ.


Uniwersytet Łódzki opinie, kierunki studiów Opinieo.

Uniwersytet Łódzki. Uniwersytet Łódzki. Kod, UL. Adres, Łódź. Numer telefonu. Strona w USOSweb. Uniwersytet Łódzki Strona główna Facebook. Studia na Uniwersytecie Łódzkim. Sprawdź studia II stopnia, doktoranckie, podyplomowe, wydziały, kierunki studiów, zasady rekrutacji oraz porady ekspertów. Uniwersytet Łódzki – podpisanie umowy Koma Nord. Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi. Obecnie. Uniwersytet Łódzki przyznał już 120 tys. zł zapomóg dla studentów. W roku akademickim 2020 2021 na Uniwersytecie Łódzkim większość wykładów, ćwiczeń oraz seminariów prowadzona będzie online.

Tagi: Łódzki - Piotrków Trybunalski.

Portal edukacyjny Perspektywy największa i jedyna kompletna baza informacji edukacyjnych matura, uczelnie, studia, kierunki, zasady przyjęć. Kategoria:Uniwersytet Łódzki – pedia, wolna encyklopedia. Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. ×. Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. ul. Rewolucji 1905 r. nr 41. Łódź. Przetargi, zamówienia: uniwersytet łódzki. Czy ktoś wie jakie przedmioty na II stopniu filologii angielskiej na UŁ na specjalności nauczycielskiej trzeba uzupełnić jeśli na licencjacie nie studiowałam.


Uniwersytet Łódzki pojedzie do Toronto!.

Mapa Łodzi wraz z listą punktów z kategorii Uniwersytet Łódzki znajdujących się w pobliżu. Uniwersytet Łódzki Baza Usług Rozwojowych PARP. Uniwersytet Łódzki. Placówka Santander Universidades. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to nowoczesna instytucja naukowa nastawiona na. Łódź: W mieście powstał pierwszy ogród fasadowy Ochrona. Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwerystetu Łódzkiego ul. Pomorska nr 149 153 90 236 Łódź.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →