ⓘ Ministerstwa w II Rzeczypospolitej. Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – poniższy artykuł zawiera wykaz ministerstw funkcjonujących w Polsce podczas dwudz ..

                                     

ⓘ Ministerstwa w II Rzeczypospolitej

Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – poniższy artykuł zawiera wykaz ministerstw funkcjonujących w Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego. Za etap początkowy dla zestawienia należy uznać lata 1917–1918, czyli okres kształtowania się polskiej administracji u schyłku I wojny światowej, przejętej po odzyskaniu niepodległości przez niezależne władze. Koniec działalności ministerstw w kraju związany był z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. i utworzeniem rządu RP na uchodźstwie.

                                     

1. Początki funkcjonowania

Pod względem formalno-prawnym ministerstwa II RP zachowały ciągłość organizacyjną ze strukturami powołanymi pod nadzorem władz Rzeszy Niemieckiej i Monarchii Austro-Węgierskiej w okresie istnienia Królestwa Polskiego. Zalążkiem resortów stały się departamenty kierowane przez dyrektorów funkcjonujące od stycznia 1917 r. w ramach Wydziału Wykonawczego Tymczasowej Rady Stanu, a od sierpnia 1917 r. przy Komisji Przejściowej TRS, na które składały się:

 • Departament Gospodarstwa Społecznego
 • Departament Skarbu
 • Departament Sprawiedliwości
 • Departament Spraw Politycznych
 • Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • Departament Pracy
 • Komisja Wojskowa planowany Departament Wojny nie został utworzony ze względu na zastrzeżenia władz okupacyjnych
 • Departament Spraw Wewnętrznych

W październiku 1917 r. najwyższą władzę z ramienia okupantów objęła Rada Regencyjna, zaś 7 grudnia 1917 r. działalność rozpoczął powołany przez nią rząd Jana Kucharzewskiego. 1 lutego 1918 r. ukazał się dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim, na mocy którego dotychczasowe struktury z wyjątkiem Departamentu Spraw Politycznych i Komisji Wojskowej zostały przekształcone w ministerstwa. Zgodnie z tym aktem utworzono:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych – po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Departamentu Gospodarstwa Społecznego,
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu – po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Departamentu Gospodarstwa Społecznego,
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – w miejsce Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
 • Ministerstwo Aprowizacji – po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Departamentu Gospodarstwa Społecznego,
 • Ministerstwo Skarbu – w miejsce Departamentu Skarbu,
 • Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy – w miejsce Departamentu Pracy,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w miejsce Departamentu Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – w miejsce Departamentu Sprawiedliwości,

Na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 4 kwietnia 1918 r. ogłoszonego 15 maja 1918 r. w miejsce Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy oraz po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzono Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy.

4 maja 1918 r. Rada Regencyjna przekształciła Ministerstwo Aprowizacji w Urząd Aprowizacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 26 października 1918 r. ogłoszonego 2 listopada 1918 r. utworzono:

 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – w miejsce Komisji Wojskowej,
 • Ministerstwo Komunikacji – po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Przemysłu i Handlu,
 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych – w miejsce Departamentu Spraw Politycznych.
 • Ministerstwo Aprowizacji – w miejsce Urzędu Aprowizacyjnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

Na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 30 października 1918 r. ogłoszonego 2 listopada 1918 r. w miejsce Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy utworzono Ministerstwo Ochrony Pracy oraz Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej.

                                     

2. Ministerstwa w pierwszych rządach II RP

17 listopada 1918 r. Józef Piłsudski jako głowa niepodległego państwa polskiego i sukcesor rozwiązanej Rady Regencyjnej powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Jego członkowie przejęli nadzór nad dotychczas istniejącymi strukturami administracji, jednocześnie weszły w życie następujące przekształcenia organizacyjne:

 • wraz z mianowaniem ministrów dokonano zmiany zakresu kompetencji Ministerstwa Ochrony Pracy oraz Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, tworząc w ich miejsce bez stosownego uregulowania tej kwestii w obowiązującym dekrecie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia Publicznego,
 • na mocy uchwały Rady Ministrów z 22 listopada 1918 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych przemianowano na Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
 • po powołaniu rządu przystąpiono do organizowania kolejnych resortów początkowo bez wydania odpowiednich aktów prawnych, tworząc w trybie doraźnym Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Ministerstwo Robót Publicznych oraz Ministerstwo Sztuki i Kultury,

Pod koniec 1918 r. w pierwszym gabinecie niepodległej Polski działały:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów
 • Ministerstwo Komunikacji
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • Ministerstwo Zdrowia Publicznego
 • Ministerstwo Skarbu
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Aprowizacji
 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • Ministerstwo Robót Publicznych
 • Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

W następnych miesiącach wydane zostały przepisy, zgodnie z którymi formalnie utworzono następujące ministerstwa pozostające w fazie organizacyjnej od czasu powołania rządu:

 • Ministerstwo Sztuki i Kultury – utworzone na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 5 grudnia 1918 r. ogłoszonego 14 grudnia 1918 r. po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – utworzone na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 r. ogłoszonego dwa dni później po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Ministerstwo Robót Publicznych – utworzone na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 16 stycznia 1919 r. ogłoszonego 25 stycznia 1919 r. po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nowy zakres kompetencji urzędu określiła ustawa z 29 kwietnia 1919 r. wchodząca w życie 9 maja 1919 r.,

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. ogłoszonego tego samego dnia w miejsce Ministerstwa Komunikacji część jego zadań przejęło Ministerstwo Robót Publicznych utworzono Ministerstwo Kolei Żelaznych.

W lutym 1919 r. Rada Ministrów przemianowała Ministerstwo Spraw Zewnętrznych na Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na mocy ustawy z 1 sierpnia 1919 r. wchodzącej w życie 12 sierpnia 1919 r. utworzono Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, które przejęło zadania pozostałych ministerstw z wyjątkiem spraw zagranicznych, wojskowych i celnych na terenach województwa poznańskiego i województwa pomorskiego.

Specyficzną pozycję posiadały w tym okresie następujące urzędy centralne podległe bezpośrednio Radzie Ministrów i działające na prawach ministerstwa kierownicy tych struktur zajmowali stanowiska równorzędne ministrom, jednak udział w posiedzeniach rządu brali tylko w przypadku rozpatrywania spraw należących do ich zakresów działania:

 • Główny Urząd Statystyczny kierowany przez dyrektora – działający na mocy ustawy z 21 października 1919 r.
 • Główny Urząd Likwidacyjny kierowany przez prezesa – utworzony na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 31 stycznia 1919 r. ogłoszonego 6 lutego 1919 r. po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Główny Urząd Ziemski kierowany przez prezesa – utworzony na mocy ustawy z 22 lipca 1919 r. ogłoszonej 5 sierpnia 1919 r. po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
                                     

3. Okres parlamentaryzmu

Po ukształtowaniu się organów władzy II RP zwrócono uwagę na konieczność ujednolicenia zasad organizacji administracji rządowej. Zgodnie z art. 63 konstytucji marcowej liczbę ministrów, zakres ich obowiązków oraz wzajemne relacje określić miała odrębna ustawa. Sprawy te nie zostały jednak uregulowane, a ministerstwa prowadziły swoją działalność na mocy dotychczasowych przepisów.

W połowie 1921 r. w kraju funkcjonowały następujące ministerstwa i urzędy centralne na prawach ministerstw:

 • Główny Urząd Likwidacyjny
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Skarbu
 • Ministerstwo Robót Publicznych
 • Ministerstwo Aprowizacji
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Urząd Ziemski
 • Ministerstwo Kolei Żelaznych
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów
 • Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 • Ministerstwo Zdrowia Publicznego
 • Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

Na mocy ustawy z 7 lipca 1921 r. wchodzącej w życie 15 lipca 1921 r. Ministerstwo Aprowizacji postawiono w stan likwidacji. Na mocy ustawy z 17 grudnia 1921 r. wchodzącej w życie 1 stycznia 1922 r. urząd ten zlikwidowano, a jego zadania przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Na mocy ustawy z 17 lutego 1922 r. wchodzącej w życie 6 marca 1922 r. zlikwidowano Ministerstwo Sztuki i Kultury, a jego zadania przejęło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na mocy ustawy z 7 kwietnia 1922 r. wchodzącej w życie 28 kwietnia 1922 r. zlikwidowano Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, a jego zadania na terenach województwa poznańskiego i województwa pomorskiego przejęły pozostałe ministerstwa.

W połowie 1923 r. dokonano następujących zmian w organizacji urzędów centralnych działających dotychczas na prawach ministerstwa:

 • na mocy ustawy z 6 lipca 1923 r. wchodzącej w życie 24 lipca 1923 r. w miejsce Głównego Urzędu Ziemskiego utworzono Ministerstwo Reform Rolnych.
 • na mocy ustawy z 4 lipca 1923 r. wchodzącej w życie 28 lipca 1923 r. Główny Urząd Likwidacyjny podporządkowano Ministerstwu Skarbu,
 • na mocy ustawy z 1 czerwca 1923 r. wchodzącej w życie 19 czerwca 1923 r. Główny Urząd Statystyczny podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych,

Na mocy ustawy z 28 listopada 1923 r. wchodzącej w życie 19 grudnia 1923 r. zlikwidowano Ministerstwo Zdrowia Publicznego, a jego zadania przejęło Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Na mocy ustawy z 5 grudnia 1923 r. wchodzącej w życie 19 grudnia 1923 r. zlikwidowano Ministerstwo Poczt i Telegrafów, a jego zadania przejęło Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Na mocy ustawy z 12 czerwca 1924 r. wchodzącej w życie 1 lipca 1924 r. na nowo określono zakres kompetencji Ministerstwa Kolei Żelaznych, które przemianowano na Ministerstwo Kolei.                                     

4. Po przewrocie majowym

W maju 1926 r. Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu, wprowadzając w Polsce system autorytarny. Jedną z konsekwencji tych wydarzeń stało się wzmocnienie władzy wykonawczej kosztem władzy ustawodawczej poprzez wydanie noweli sierpniowej. Biorąc pod uwagę kwestię funkcjonowania ministerstw, 13-letnie rządy sanacji charakteryzowały się względną stabilnością.

W połowie 1926 r. istniały następujące ministerstwa:

 • Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Skarbu
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • Ministerstwo Robót Publicznych
 • Ministerstwo Reform Rolnych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Kolei
 • Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 września 1926 r. wchodzącego w życie cztery dni później w miejsce Ministerstwa Kolei, a także po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Robót Publicznych utworzono Ministerstwo Komunikacji.

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1927 r. wchodzącego w życie dzień później w miejsce Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów przy Ministerstwie Komunikacji oraz po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Komunikacji utworzono Ministerstwo Poczt i Telegrafów.

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 kwietnia 1927 r. wchodzącego w życie 25 kwietnia 1927 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych przemianowano na Ministerstwo Rolnictwa.

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 maja 1932 r. wchodzącego w życie 1 lipca 1932 r. zlikwidowano Ministerstwo Robót Publicznych, a jego zadania przejęło Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz nowo utworzone Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 maja 1932 r. wchodzącego w życie 1 lipca 1932 r. w miejsce Ministerstwa Reform Rolnych oraz Ministerstwa Rolnictwa część jego zadań przejęło Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Ministerstwa Robót Publicznych utworzono Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 czerwca 1932 r. wchodzącego w życie 1 lipca 1932 r. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej przejęło część zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 lipca 1932 r. wchodzącego w życie 27 lipca 1932 r. urząd ten przemianowano na Ministerstwo Opieki Społecznej.

Dopełnieniem zmian ustrojowych po przewrocie majowym stało się uchwalenie i wprowadzenie w życie konstytucji kwietniowej. W art. 25 ustawy zasadniczej zapowiedziano wydanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie organizacji rządu oraz zakresu działania jego członków. Tak jak w przypadku lat poprzednich również i tym razem kwestia ujednolicenia przepisów nie doczekała się realizacji.

                                     

5. Ministerstwa po wybuchu II wojny światowej

Po agresji niemieckiej na Polskę nastąpiły znaczne utrudnienia w działalności władz centralnych, które zmuszone zostały do ewakuacji ze stolicy. W tym okresie utworzone zostało Ministerstwo Informacji i Propagandy, opracowano również plan zorganizowania ministerstwa koordynacji gospodarki wojennej, który nie wszedł jednak w życie.

We wrześniu 1939 r. w kraju funkcjonowały:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów
 • Ministerstwo Informacji i Propagandy
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • Ministerstwo Komunikacji
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Opieki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
 • Ministerstwo Skarbu

Działalność ministerstw w kraju trwała do 17 września 1939 r., gdy w obliczu agresji radzieckiej na Polskę członkowie najwyższych władz państwowych przekroczyli granicę i znaleźli się w Rumunii, gdzie zostali internowani. Formalnie rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego ustąpił dopiero 30 września 1939 r. w związku z powołaniem rządu Władysława Sikorskiego na uchodźstwie we Francji.

Użytkownicy również szukali:

Rzeczypospolitej, Ministerstwa, Ministerstwa w II Rzeczypospolitej, ministerstwa w ii rzeczypospolitej,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Biografia Józef Beck postacie II wojny światowej.

Z chwilą powstania II Rzeczypospolitej kwestia równouprawnienia kobiet stanowisko radcy w Ministerstwie Opieki Społecznej. Szczyciła się tym, że jest. Polityka wewnętrzna i gospodarcza. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. przejdź do wyszukiwarki Logowanie do paneluMój Gov Unia Europejska Logotyp Na granatowym tle 12 żółtych. Audycje Wybitni Polacy II RP – Fundacja Pomoc Polakom na. Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. 06 LUT 2006 Książki. Biografia polityczna polskiego ministra spraw zagranicznych w. PADEREWSKI Ignacy Jan, pianista, kompozytor, premier i minister II. 2 4 0, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie, 1915, 1917, 2 9 0, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie, 1918 1939, 0, rozwiń zwiń. Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Polska polityka zagraniczna II RP to nie tylko Józef Beck i klęska wrześniowa. Skutecznie przekonują o tym autorzy książki o międzywojennym.

Policja państwowa w II Rzeczypospolitej BazHum.

NAUKA I KULTURA W II RZECZYPOSPOLITEJ W 1932 roku minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz przeprowadził. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej Senat. Szkolnictwo wyższe w II RP i jego wpływ na uczelnie polskie po 1945 r. 29 nych minister mógł nie zatwierdzić wniosku rad wydziałowych o powołanie na sta. Status ministra skarbu II Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze. Rządzem Polska Stoi. Administracja i samorząd terytorialny w II Rzeczpospolitej., 10. minister rolnictwa i dóbr państwowych. 1. Franciszek Wojda 2.


Gospodarka II Rzeczypospolitej NGOteka.

Spraw wewnętrznych. od zarania ii rzeczypospolitej szczególną pozycję w ramach ad dziedzin administracji publicznej, a z drugiej minister spraw wewnętrz. Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II PISM. W publikacji zawarto opis tworzenia się polskiej dyplomacji w odrodzonej po 1918 roku Polsce. Dużą wartość książki stanowią szczegółowe biogramy. Jeden naród, różne prawa. Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej i. DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 16 kwietnia 1957r. o zniesieniu Ministerstwa dla Spraw Obywateli. Polskich na Obczyźnie oraz o.

Archiwum MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

7 i 8 II 1919 r. W 1924 r. powstała Centralna Szkoła Ministerstwa Sprawiedliwości, w której szkolono funkcjonariuszy Straży Więziennej. 23 VIII 1932 r. wydano rozporządzenie Prezydenta RP o Straży Więziennej, na podstawie którego. Historia SOP Służba Ochrony Państwa. Się optymalna i przetrwała z niewielkimi zmianami do końca II Rzeczypospolitej. Od listopada 1918 r. nastąpiły więc cztery duże zmiany w strukturze MSZ,. Rys historyczny Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Słowa kluczowe: konkordat, prawo wyznaniowe, II Rzeczypospolita radca w Wydziale Prawnym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych II RP 7453363205 oficjalne.

W ciągu 17 lat istnienia Senatu II Rzeczypospolitej 1922–1939 jego pracami W latach 1921–1930 trzykrotnie pełnił funkcje ministra spraw wewnętrznych i. Medycyna w II Rzeczpospolitej Niepodległa stulecie odzyskania. Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Książka religijna już od 35.28 zł od 35.28 zł,.

Lista zespołów Archiwum Akt Nowych Szukaj w Archiwach.

Okresie II wojny światowej pełniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Było wówczas jednym z najważniejszych resortów rządu Rzeczypospolitej na obczyźnie. Józef Beck polityk, minister spraw zagranicznych II RP. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Ministra Spraw Wewnętrznych pismo, w którym przedstawiono propozycje utwo rzenia przez Ministerstwo. Władze II RP. Utworzony system ochrony granicy północnej, zachodniej, południowej oraz częściowo wschodniej Ministerstwo Spraw Wojsko wych przekazało Ministerstwu. RoLa i miejsce administracji sPraw wewnętrznych w systemie władzy. Rzeczypospolitej, rząd ministra spraw wojskowych, szefa Sztabu Generalnego, gene ralnego inspektora sił zbrojnych, naczelnego wodza, Radę Wojenną i. Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II. Zadanie to przypadło Ministerstwu byłej Dzielnicy Pruskiej. Czy wypełniło powierzone mu zadanie? Podział administracyjny II RP. Województwa. Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II. Podkategorie. Poniżej wyświetlono 17 spośród wszystkich 17 podkategorii tej kategorii. C. ▻ Członkowie Głównego Urzędu Likwidacyjnego II Rzeczpospolita​ ‎.


Ii DZIENNIK USTAW.

3 sierpnia 1921, Warszawa - instrukcja okólna ministra spraw zagranicznych RP K. Skirmuta z wytycznymi dla polskiej polityki zagranicznej ściśle tajna. Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Ceneo. Z 31 XII 1918 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej objęło Zgodnie z dekretem z 8 II 1919 roku w przedmiocie zmian o urządzeniach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej red. P. Struktura narodowościowa II RP w zamachu przeprowadzonym 15 czerwca 1934 r. w Warszawie zginął minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →